Vuosikokous 20230204

Pöytäkirja Götanmaan Kalevalaisten vuosikokous
4. helmikuuta 2023, klo 15.00

Paikka: Göteborgin kaupunginkirjasto

1. Kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksessa oli läsnä 19 jäsentä. Kokouskutsu oli meilin kautta lähetetty jäsenille 2 viikkoa
ennen kokousta. Kokous todettiin siten sääntöjenmukaiseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja ehdotti että pykälään 16 liitetään päätös tulevasta toimintasuunnitelmasta.
2. Päätetään läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta
Läsnäololista liitetään pöytäkirjaan (Liite 1). Kaikilla läsnäolijoilla on puhe- ja esitysoikeus, ja
vuosimaksun maksaneet jäsenet osallistuvat päätöksiin.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Kokouksen järjestäytyminen
a) Puheenjohtajaksi valittiin Soili Brunberg
b) Sihteeriksi valittiin Kaisa Mannerkorpi
c) Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Päivi Ahlberg ja Kaisa Schadewitz
d) Ääntenlaskijaksi valittiin Marja Ingelvide ja Marja Töllborg
5. Kuullaan johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen
hyväksymisestä

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Rapila luki vuoden 2022 toimintakertomuksen, josta
läsnäolijoille jaettiin kopio. Toimintakertomus hyväksyttiin (Liite 2).
6. Käsitellään tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajan siitä antama lausunto. Päätetään
vastuuvapaudesta tilivelvollisille
Yhdistyksen kassanhoitaja Briitta Ojala kävi läpi tilinpäätöksen, josta läsnäolijoille jaettiin
kopio (Liite 3). Tilinpäätös hyväksyttiin. Briitta Ojala luki tilintarkastajan lausunnon (Liite 4)
jossa tilintarkastaja oli ehdottanut vastuuvapautta tilivelvollisille, mikä päätettiin.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus
Päätettiin että jäsenmaksu on edelleen 210 kr.
8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Vaalivaliokunta, johon kuuluivat Iiris Seppele ja Eila Onsjö, ehdotti että Heli Rapila jatkaa
puheenjohtajana, edellisen vuosikokouksen päätökseen mukaan, vuoden 2023, mikä
päätettiin.
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet
Erovuorossa olivat Eila Onsjö, Kaisa Mannerkorpi ja Briitta Ojala. Vaalivaliokunta ehdotti
seuraavia uusia jäseniä johtokuntaan kolmeksi vuodeksi: Päivi Ahlberg, Marjaana Malm
Nilsson ja Sirpa Kyllönen, mikä hyväksyttiin.
Briitta Ojala ehdotettiin jatkavan johtokunnassa varajäsenenä kolme vuotta, mikä
hyväksyttiin.
Johtokunnan jäsen Pirjo Nyckling jatkaa yhden vuoden ja Orvokki Nero jatkaa kaksi vuotta.
10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Iiris Seppele ja varatilintarkastaksi valittiin Marja Ingelvide.
11. Valitaan vaalivaliokunta
Vaalivaliokuntaan valittiin Sirpa Kyllönen ja Eila Onsjö.
12. Valitaan edustajat Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokoukseen
Yhdistyksen edustajaksi valittiin Heli Rapila ja varaedustajaksi valittiin Briitta Ojala.
13. Valitaan yhdistyksen edustajat niihin toimikuntiin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää
edustajansa

Yhdistyksellä on aikaisemmin ollut edustaja, Pirjo Nyckling, Göteborgin Ruotsinsuomalaisten
Yhteistyökomiteassa (GRSY), mutta komitea ei ole pitänyt kokouksia vuonna 2022. Päätettiin
että johtokunta valitsee keskuudestaan edustajan komiteaan kunhan se jälleen aloittaa
toimintansa.
14. Käsitellään johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat
Johtokunta ei ole esittänyt asioita vuosikokoukselle.
15. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle kirjallisesti esittämät aloitteet
Kirjallisia aloitteita ei ole esitetty.
16. Keskustellaan tulevasta toiminnasta ja päätetään toimintasuunnitelma
Heli Rapila luki toimintasuunnitelman vuodelle 2023, josta läsnäolijoille jaettiin kopiot ja josta keskusteltiin. Toimintasuunnitelmassa esitettyjen toiminnan lisäksi keskusteltiin mahdollisuuksista järjestää lapsille ohjelmaa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Briitta Ojala selosti yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja antoi varovaisen arvion vuoden taloussuunnitelmasta (Liite 6), josta keskusteltiin, ja joka hyväksyttiin.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.